XIN THÔNG BÁO

QUỐC TANG 26/927/9
TẤM CÁM
suất 20g ngày 26/9
sẽ được dời qua ngày 11/10
Xin chân thành cảm ơn